bài tập : Tài Chính Doanh Nghiệp chương 4,5,6,7,8

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
40,810
11
38
[FONT=&quot]Căn cứ vào những tài liệu sau của DN X:
[FONT=&quot]I. TÀI LIỆU NĂM BÁO CÁO

[FONT=&quot]1/ Sản lượng sản phẩm sản xuất cả năm 250.000 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]2/ Số lượng sản phẩm kết dư cuối năm báo cáo 12.000 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]3/ Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm là 35.000đ[/FONT]
[FONT=&quot]II. TÀI LIỆU NĂM KẾ HOẠCH[/FONT]
[FONT=&quot]1/ Sản lượng sản phẩm sản xuất cả năm kế hoạch tăng 10% so với năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]2/ Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm năm kế hoạch hạ 5% so với năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]3/ Chi phí quản lý DN, chi phí tiêu thụ sản phẩm được tính bằng 5% giá thành sản xuất sản phẩm tiêu thụ[/FONT]
[FONT=&quot]4/ Số lượng sản phẩm kết dư cuối năm kế hoạch dự tính bằng 10% so với sản lượng sản xuất cả năm[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu: [/FONT][FONT=&quot]Hãy xác định tổng giá thành tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 4.3[/FONT]
[FONT=&quot]Căn cứ vào tài liệu sau đây của DN Y:[/FONT]
[FONT=&quot]I.TÀI LIỆU NĂM BÁO CÁO[/FONT]
[FONT=&quot]1/ Sản phẩm A kết dư đầu năm báo cáo : 300 sản phẩm với giá thành sản xuất đơn vị là 4000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]2/ Sản lượng sản phẩm A sản xuất và tiêu thụ 9 tháng đầu năm như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sản xuất 6.200 sản phẩm với giá thành sản xuất đơn vị hạ 10% so với đầu năm[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tiêu thụ 5.300 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]3/ Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ quý 4 như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sản xuất : 200 sản phẩm với giá thành sản xuất đơn vị hạ 5% so với 9 tháng đầu năm[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tiêu thụ 900 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]4/ Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tiêu thụ sản phẩm dự tính bằng 15.500.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]II.Tài liệu năm kế hoạch[/FONT]
[FONT=&quot]1/ Sản lượng sản phẩm A sản xuất năm kế hoạch tăng 10% so với sản lượng sản xuất năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]2/ Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm A giảm 5% so với quý 4 năm báo cáo và chi phí quản lý DN, chi phí tiêu thụ sản phẩm A giảm 3% so với năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]3/ Sản phẩm A ngoài tiêu thụ hết số sản phẩm kết dư đầu năm còn tiêu thụ được 95% số sản phẩm sản xuất trong năm[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu: [/FONT][FONT=&quot]Hãy xác định tổng giá thành toàn bộ sản phẩm A tiêu thụ năm kế hoạch? [/FONT]

[FONT=&quot]BT 4.6[/FONT]
[FONT=&quot]Căn cứ vào những tài liệu sau của DN X:[/FONT]
[FONT=&quot]I. TÀI LIỆU NĂM BÁO CÁO[/FONT]
[FONT=&quot]1/ Sản lượng sản phẩm sản xuất cả năm 350.000 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]2/ Số lượng sản phẩm kết dư cuối năm báo cáo 5.000 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]3/ Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm là 36.000đ[/FONT]
[FONT=&quot]II. TÀI LIỆU NĂM KẾ HOẠCH[/FONT]
[FONT=&quot]1/ Sản lượng sản phẩm sản xuất cả năm kế hoạch tăng 15% so với năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]2/ Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm năm kế hoạch tăng 5% so với năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]3/ Chi phí quản lý DN, chi phí tiêu thụ sản phẩm được tính bằng 5% giá thành sản xuất sản phẩm tiêu thụ[/FONT]
[FONT=&quot]4/ Số lượng sản phẩm kết dư cuối năm kế hoạch dự tính bằng 10% so với sản lượng sản xuất cả năm[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu: [/FONT][FONT=&quot]Hãy xác định tổng giá thành của số sản phẩm tiêu thụ năm kế hoạch?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 4.7[/FONT]
[FONT=&quot]Căn cứ vào tài liệu sau đây của DN Y:[/FONT]
[FONT=&quot]I.Tài liệu năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]1/ Sản phẩm A kết dư đầu năm báo cáo : 100 sản phẩm với giá thành sản xuất đơn vị là 5000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]2/ Sản lượng sản phẩm A sản xuất và tiêu thụ 9 tháng đầu năm như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]- Sản xuất 6.100 sản phẩm với giá thành sản xuất đơn vị hạ 5% so với sản phẩm kết dư đầu năm[/FONT]
[FONT=&quot]- Tiêu thụ 5.200 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]3/ Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ quý 4 như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]- Sản xuất : 200 sản phẩm với giá thành sản xuất hạ 5% so với giá thành sản xuất đơn vị 9 tháng đầu năm[/FONT]
[FONT=&quot]- Tiêu thụ 900 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]4/ Chi phí quản lý DN, chi phí tiêu thụ sản phẩm dự tính bằng 16.000.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]II.Tài liệu năm kế hoạch[/FONT]
[FONT=&quot]1/ Sản lượng sản phẩm A sản xuất năm kế hoạch tăng 15% so với sản lượng sản xuất năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]2/ Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm A tăng 5% so với quý 4 năm báo cáo và chi phí quản lý DN, chi phí tiêu thụ sản phẩm A giảm 3% so với năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]3/ Sản phẩm A ngoài tiêu thụ hết số sản phẩm kết dư đầu năm còn tiêu thụ được 95% số sản phẩm sản xuất trong năm[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu: [/FONT][FONT=&quot]Hãy xác định tổng giá thành toàn bộ sản phẩm A tiêu thụ năm kế hoạch?[/FONT]

[FONT=&quot]BT 1[/FONT]
[FONT=&quot]Tài liệu của công ty ABC quý IV năm N như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Doanh thu bán hàng 1000 triệu trong đó 350 triệu là doanh thu thuộc diện chịu thuế TTĐB[/FONT]
[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Chi mua vật tư 450 triệu. Thuế đầu vào của phần vật tư là 45 triệu, trong đó thuế TTĐB là 15 triệu [/FONT]
[FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Khấu hao tài sản cố định : 25 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Tiền lương : 20 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Chi khác : 10 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]6. [/FONT][FONT=&quot]Doanh nghiệp phải chịu các khoản thuế sau:[/FONT]
- [FONT=&quot]Thuế suất thuế VAT : 10 %[/FONT]
- [FONT=&quot]Thuế suất thuế TTĐB : 75%[/FONT]
- [FONT=&quot]Thuế thu nhập doanh nghiệp , thuế suất: 25%[/FONT]
- [FONT=&quot]Thuế khác trong quý : 20 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]Cho biết : Bỏ qua trượt giá, Thuế đầu vào có chứng từ hợp lệ[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Tính tổng thuế phải nộp ngân sách nhà nước?[/FONT]
[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Tính lãi của công ty quý IV?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 2[/FONT]
[FONT=&quot]Một DN sản xuất sản phẩm thuộc diện chịu thuế TTĐB. Tài liệu năm N cho như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]- Số sản phẩm sản xuất là 16.000 sản phẩm, tồn đầu năm là 300 sp, tồn cuối năm dự kiến là 10% số sản phẩm sản xuất trong trong năm[/FONT]
[FONT=&quot]- Giá thành sản xuất sản phẩm trong năm N – 1 là 85.000 đ/sp, năm N giảm 4% so với năm N – 1 . Chi phí QLDN, chi phí bán hàng được tính bằng 2% giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ[/FONT]
[FONT=&quot]- Giá bán đã có thuế TTĐB là 120.000 đ/sp, thuế suất thuế TTĐB là 40%[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu : 1. Tính số thuế TTĐB mà DN phải nộp năm N?[/FONT]
[FONT=&quot]2. Tính tỷ suất lợi nhuận vốn sản xuất năm N biết rằng số vốn bình quân năm N là 800.000.000 đ?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 3[/FONT]
[FONT=&quot]Tình hình tài chính quý IV năm N như sau[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh thu bán hàng (chưa thuế GTGT ) là 1.000 tr, trong đó doanh thu xuất khẩu là 50%[/FONT]
[FONT=&quot]- Trị giá hàng mua vào trong kỳ là 780.000.000 đ, thuế GTGT đầu vào là 78 tr[/FONT]
[FONT=&quot]- Trị giá hàng tồn đầu kỳ là 30 tr, tồn cuối kỳ là 10tr[/FONT]
[FONT=&quot]- Khấu hao TSCĐ là 10 tr[/FONT]
[FONT=&quot]- Lương 20 tr[/FONT]
[FONT=&quot]- Chi phí khác : 15 tr[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh nghiệp phải chịu các khoản thuế sau:[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thuế GTGT được tính theo phương pháp khấu trừ : 10%[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thuế TNDN thuế suất : 25%[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu: [/FONT][FONT=&quot]Hãy tính tổng thuế mà DN phải nộp trong quý?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 4[/FONT]
[FONT=&quot]Một công ty TNHH có tình hình hoạt động như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Công suất thiết kế : 800.000[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mức khai thác hiện tại: 500.000[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tổng định phí : 200 tr[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Biến phí 1 sản phẩm : 300 đ[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giá bán 1 sản phẩm : 700 đ[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Hiện tại công ty lãi hay lỗ, hòa vốn?[/FONT]
[FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Trong năm nay, công ty nhận được thêm 1đơn đặt hàng với nội dung: 150.000 sản phẩm, giá mua 550 đ/sản phẩm. Công ty có nên nhận đơn đặt hàng này không?[/FONT]
[FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Để gia tăng sản lượng tối đa, công ty đã quyết định giảm giá bán còn 680 đ/sp. Vậy lợi nhuận của công ty sẽ là bao nhiêu?[/FONT]
[FONT=&quot]d. [/FONT][FONT=&quot]Do cạnh tranh trên thị trường, biến phí 1 sản phẩm của công ty tăng lên: 320 đ/sp, giá bán còn 680 đ/sp. Để đạt được mức lợi nhuận là 60 tr thì công ty phải tăng sản lượng lên đến bao nhiêu?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 5[/FONT]

[FONT=&quot]Công ty N có tài liệu cho như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nguyên giá TSCĐ là 7.200 tr, tỷ lệ khấu hao là 10 %[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chi quảng cáo : 60 tr/năm[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thuê nhà 210 tr/năm[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tổng vốn kinh doanh : 10.000 tr, hệ số nợ: 30%, lãi suất 10%/năm[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Lương công nhân : 300.000 đ/sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chi nguyên vật liệu : 700.000 đ/sp[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giá bán; 1.500.000đ/sp[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thuế TNDN : 25%[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]a/ Tính sản lượng hoà vốn?[/FONT]
[FONT=&quot]b/ Công ty mong muốn có lợi nhuận sau thuế là 300 tr thì phải sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm?[/FONT]
[FONT=&quot]c/ Giả sử sản lượng tối đa có thể sản xuất và tiêu thụ là 2.200 sản phẩm thì công ty có thể chấp nhận giá bán tối thiểu là bao nhiêu để không bị lỗ?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 6[/FONT]
[FONT=&quot]Công ty X trong năm bán được 55.000 sản phẩm với giá bán 37.000 đ/sp, biến phí 22.000 đ/sp, tổng định phí trong năm là 480.000.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]a/ Xác định sản lượng hoà vốn, doanh thu hoà vốn?[/FONT]
[FONT=&quot]b/ Công ty dự kiến chi phí biến đổi tăng lên 31.000 đ/sp. Với sự thay đổi này công ty phải bán bao nhiêu sản phẩm để đạt lợi nhuận như trước?[/FONT]
[FONT=&quot]c/ Công ty dự kiến giảm giá bán 2.000 đ/sp, tăng chi phí quảng cáo thêm 12.000.000 đ. Với những dự kiến này sản lượng bán ra của công ty ít nhất là bao nhiêu để lợi nhuận tăng so với trước?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 7[/FONT]
[FONT=&quot]Tài liệu về 1 doanh nghiệp sản xuất như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]I/ Năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Số lượng sản phẩm sản xuất 9 tháng đầu năm là 42.000 sản phẩm, trong đó đã tiêu thụ hết 80%[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Qúy IV: sản xuất 16.000 sản phẩm và tiêu thụ hết 20.000 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]II/ Năm kế hoạch[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sản lượng sản xuất cả năm tăng 10% so với năm báo cáo, số sản phẩm dư cuối năm bằng 10% số sản phẩm sản xuất trong năm[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giá thành sản xuất 1 sản phẩm là 200.000 (hạ 5% so với năm báo cáo)[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giá bán 1 sản phẩm chưa có thuế GTGT: 250.000 đồng[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng chiếm 15% giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thuế GTGT đầu vào là 1.032 triệu đồng, thuế suất GTGT đầu ra là 10%. Bỏ qua thuế trong hàng tồn kho[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thuế suất TNDN là: 25%[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu[/FONT][FONT=&quot]: Xác định các khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nước năm kế hoạch?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 8[/FONT]
[FONT=&quot]Tài liệu cho như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]1/ Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm được tập hợp như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nguyên vật liệu chính: 850 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]- Chi phí vật tư khác: 214 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhiên liệu, động lực: 100 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]- Khấu hao TSCĐ: 180 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]- Tiền lương công nhân sx: 140 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]- Chi phí QLDN và chi phí bán hàng: 110 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]2/ Các khoản thu nhập khác: 260 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]3/ Tình hình sản xuất và tiêu thụ trong năm:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tồn kho đầu năm: 16.000 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]- Sản xuất trong năm: 75.000 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]- Tồn kho cuối năm: 8.500 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]- Giá bán đơn vị sản phẩm (chưa có thuế GTGT): 30.000 sản phẩm[/FONT]
[FONT=&quot]4/ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 114 triệu, thuế suất GTGT đầu ra là 10%, thuế suất TNDN là 25%[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu: Tính tổng thuế phải nộp ngân sách Nhà nước trong năm?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 9 [/FONT][FONT=&quot]Tài liệu tại một doanh nghiệp cho như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]I. Năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sản lượng sản phẩm sản xuất 9 tháng đầu năm là 42.000 sản phẩm, trong đó đã tiêu thụ hết 80%.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quý IV: sản xuất 18.000 sản phẩm và tiêu thụ 10.000 sản phẩm.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giá thành sản xuất 1 sản phẩm 190.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giá bán 1 sản phẩm chưa thuế: 260.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]II. Năm kế hoạch[/FONT]
[FONT=&quot]- So với năm báo cáo:[/FONT]
[FONT=&quot]+ Sản lượng sản phẩm sản xuất cả năm tăng 15%[/FONT]
[FONT=&quot]+ Số sản phẩm kết dư cuối năm 90%[/FONT]
[FONT=&quot]+ Giá thành sản xuất 1 sản phẩm hạ 5%[/FONT]
[FONT=&quot]+ Giá bán 1 sản phẩm chưa có thuế hạ 10.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp so với tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ là 15%[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 830.000.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thuế suất GTGT đầu ra là 10%, thuế suấ TNDN là 25%[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Xác định các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước năm kế hoạch?[/FONT]
[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Trong năm doanh nghiệp phải tăng thêm số sản phẩm tiêu thụ là bao nhiêu để có thể bù đắp cho số doanh thu bán hàng bị giảm do bán hạ giá?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 10[/FONT]
[FONT=&quot]Tài liệu tại một DN như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]I. Năm báo cáo[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Số sản phẩm tiêu thụ trong năm là 20.000 ( không có sản phẩm dư đầu năm).[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ là 6.000.000.000đ[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: 300.000.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giá bán một sản phẩm chưa có thuế : 450.000đ[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thuế GTGT đầu ra: 850.000.000 đ, [/FONT]
[FONT=&quot]II. Năm kế hoạch[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong năm : 25.000 ( Có 2.000 sản phẩm được sản xuất từ năm báo cáo.)[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]So với năm báo cáo:[/FONT]
[FONT=&quot]+ Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tính cho 1 sản phẩm giảm 5%[/FONT]
[FONT=&quot]+ Giá thành sản xuất 1 sản phẩm hạ 4%[/FONT]
[FONT=&quot]+ Giá bán một sản phẩm chưa thuế hạ 5%[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thuế GTGT đầu ra không đổi, thuế VAT đầu vào 550 triệu[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:[/FONT]
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Xác định các khoản thuế phải nộp năm kế hoạch?[/FONT]
[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Phân phối số lãi sau thuế năm kế hoạch biết tỷ lệ trích các quỹ như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quỹ đầu tư phát triển: 50%[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quỹ dự phòng tài chính: 10%[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm: 5%[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quỹ khen thưởng: 15%[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quỹ phúc lợi: 20%[/FONT]
[FONT=&quot]?[/FONT]
[FONT=&quot]BT 12[/FONT]
[FONT=&quot]Tình hình tài chính năm N như sau[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh thu bán hàng (chưa thuế GTGT ) là 2.200.000.000 đ, trong đó doanh thu xuất khẩu là 40%[/FONT]
[FONT=&quot]- Trị giá hàng mua vào trong kỳ là 1.200.000.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]- Khấu hao TSCĐ là 120.000.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]- Lương 350.000.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]- Chi phí khác : 90.000.000 đ[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh nghiệp phải chịu các khoản thuế sau:[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thuế GTGT được tính theo phương pháp khấu trừ , thuế suất: 10% cho cả đầu ra và đầu vào[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thuế TNDN thuế suất : 25%[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu: [/FONT]
[FONT=&quot]Hãy tính tổng thuế mà DN phải nộp trong năm[/FONT][/FONT]
[/FONT]
 

phuongdinhthi

New member
28 Tháng chín 2011
3
0
0
31
Ðề: bài tập : Tài Chính Doanh Nghiệp chương 4,5,6,7,8

có ai có đáp án một bài mẫu nào trong số 10 bt trên k? post lên dùm điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
52,812
Bài viết
55,026
Thành viên
85,715
Thành viên mới nhất
baongoc9902

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN