Văn bản luật Nghị định của chính về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
42,872
12
38
[FONT=&quot]NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ[/FONT]


[FONT=&quot]Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất [/FONT]
[FONT=&quot] ______[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]CHÍNH PHỦ[/FONT]

[FONT=&quot]Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;[/FONT]
[FONT=&quot]Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;[/FONT]
[FONT=&quot]Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 4 năm 2002;[/FONT]
[FONT=&quot]Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,[/FONT]

[FONT=&quot]NGHỊ ĐỊNH [/FONT][FONT=&quot]CHƯƠNG I[/FONT]

[FONT=&quot]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG[/FONT]
[FONT=&quot]Điều 1. Đối tượng điều chỉnh[/FONT]
[FONT=&quot]Nghị định này quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất và định giá các loại đất cụ thể tại địa phương.[/FONT]
[FONT=&quot]Điều 2. Phạm vi áp dụng[/FONT]
[FONT=&quot]1. Giá đất do ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định theo quy định tại Nghị định này sử dụng làm căn cứ để:[/FONT]
[FONT=&quot]a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;[/FONT]
[FONT=&quot]b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;[/FONT]
[FONT=&quot]c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;[/FONT]
[FONT=&quot]d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;[/FONT]
[FONT=&quot]đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;[/FONT]
[FONT=&quot]e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;[/FONT]
[FONT=&quot]g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.[/FONT]
[FONT=&quot]2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Nghị định này.[/FONT]
[FONT=&quot]3. Nghị định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.[/FONT]
[FONT=&quot]....... Downloat văn bản tại đây[/FONT]
 

New Jobs

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
54,910
Bài viết
57,133
Thành viên
85,738
Thành viên mới nhất
vietnamyamaguchi

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN