Mã BB

 • [B], [I], [U], [S] - bold, In nghiêng, Gạch dưới, Struck-through

  Basic text formatting for the wrapped text.
  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [BGCOLOR=color], [FONT=font], [SIZE=size] - Background color, Màu chữ, Font, Size

  Advanced text formatting options for wrapped text.
  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [BGCOLOR=#FAA]red[/BGCOLOR] and [BGCOLOR=#AAF]blue[/BGCOLOR] highlighted text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is [BGCOLOR=#FAA]red[/BGCOLOR] and [BGCOLOR=#AAF]blue[/BGCOLOR] highlighted text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.
  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.
  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when mentioning a user.
  Ví dụ:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Hiển thị:
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết
  Ví dụ:
  [IMG]https://sinhvienthamdinh.com/styles/uix/images/uix-logo.png[/IMG]
  Hiển thị:
 • [VIDEO] - Video

  Displays a video, using the wrapped text as the URL.
  Ví dụ:
  [VIDEO]https://sinhvienthamdinh.com/styles/editor-manager/missing-video.mp3[/VIDEO]

  [VIDEO='width:300']https://sinhvienthamdinh.com/styles/editor-manager/missing-video.mp3[/VIDEO]
  Hiển thị:
  [VIDEO]https://sinhvienthamdinh.com/styles/editor-manager/missing-video.mp3[/VIDEO]

  [VIDEO='width:300']https://sinhvienthamdinh.com/styles/editor-manager/missing-video.mp3[/VIDEO]
 • [AUDIO] - Audio

  Displays an audio player, using the wrapped text as URL.
  Ví dụ:
  [AUDIO]https://sinhvienthamdinh.com/styles/editor-manager/missing-audio.mp3[/AUDIO]
  Hiển thị:
  [AUDIO]https://sinhvienthamdinh.com/styles/editor-manager/missing-audio.mp3[/AUDIO]
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn.
  Trang được cho phép: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.
  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [RIGHT], [CENTER], [JUSTIFY] - Text alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.
  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  [JUSTIFY]This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block.[/JUSTIFY]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
  [JUSTIFY]This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block.[/JUSTIFY]
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.
  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
  A person đã viết:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  Ví dụ:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Hiển thị:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.
  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  Ví dụ:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Hiển thị:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  Ví dụ:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [TABLE=class] - Tables (Advanced)

  Advanced table styling.
  Ví dụ:
  Option adds additional styling.
  [TABLE=noborder]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Multiple styles can be combined.
  [TABLE=collapse,right,nobackground]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE=collapse,center,alternate]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:
  Option adds additional styling.
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2

  Multiple styles can be combined.
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2

  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
  Content 1Content 2
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [HIDE], [HIDEPOSTS], [HIDEREPLY], [HIDETHANKS], [HIDEREPLYTHANKS], [HIDEGROUP] - Hide content

  Hides wrapped text until certain conditions are fullfilled.
  Ví dụ:
  [HIDE]Hides wrapped content.[/HIDE]

  [HIDEPOSTS]Hides until user reached number of posts.[/HIDEPOSTS]

  [HIDEREPLY]Hides content until viewer replied to thread.[/HIDEREPLY]

  [HIDETHANKS]Hides content until viewer reacted to content.[/HIDETHANKS]

  [HIDEREPLYTHANKS]Hides content until viewer replied to thread or reacted to content.[/HIDEREPLYTHANKS]

  [HIDEGROUP=administrator]Hides content for non-administrators.[/HIDEGROUP]
  Hiển thị:
  [HIDE]Hides wrapped content.[/HIDE]

  [HIDEPOSTS]Hides until user reached number of posts.[/HIDEPOSTS]

  [HIDEREPLY]Hides content until viewer replied to thread.[/HIDEREPLY]

  [HIDETHANKS]Hides content until viewer reacted to content.[/HIDETHANKS]

  [HIDEREPLYTHANKS]Hides content until viewer replied to thread or reacted to content.[/HIDEREPLYTHANKS]

  [HIDEGROUP=administrator]Hides content for non-administrators.[/HIDEGROUP]
 • [BLINK] - Blink

  custom_bb_code_desc.Blink
  Ví dụ:
  [blink]Chữ nhấp nháy[/blink]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.Blink
 • [DOWNLOAD] - Download

  custom_bb_code_desc.Download
  Ví dụ:
  [download][/download]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.Download
 • [FLOATLEFT] - FLOAT

  custom_bb_code_desc.FLOATLEFT
  Ví dụ:
  [float=left]http://soctrangit.net[/float]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.FLOATLEFT
 • [FLOATRIGHT] - Floatright

  custom_bb_code_desc.FLOATRIGHT
  Ví dụ:
  [float=left]http://soctrangit.net[/float]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.FLOATRIGHT
 • [GVIDEO] - Google Video

  custom_bb_code_desc.GVideo
  Ví dụ:
  [gvideo]3688185030664621355[/gvideo]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.GVideo
 • [NCT] - NCT

  custom_bb_code_desc.NCT
  Ví dụ:
  [nct]tl8o9WkdLY[/nct]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.NCT
 • [NEWSBREAK] - Newsbreaker

  custom_bb_code_desc.NEWSBREAK
  Ví dụ:
  [NEWSBREAK][/NEWSBREAK]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.NEWSBREAK
 • [SPOILER] - Spoiler

  custom_bb_code_desc.Spoiler
  Ví dụ:
  [Spoiler]Nội dung muốn ẩn[/Spoiler]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.Spoiler
 • [ZINGSTAR] - ZINGSTAR

  custom_bb_code_desc.ZINGSTAR
  Ví dụ:
  [ZINGSTAR]2167376 [/ZINGSTAR]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.ZINGSTAR
 • [FLASH] - Flash Player

  custom_bb_code_desc.flash
  Ví dụ:
  [flash]link[/flash]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.flash
 • [GHINHO] - Ghinho

  Ví dụ:
  [note]Hello[/note]
  Hiển thị:
  [note]Hello[/note]
 • [HEADING=option] - Heading

  Add custom heading bbcode
  Ví dụ:
  [heading=h3]Write content here[/heading]
  Hiển thị:

  Write content here

 • [HLIGHT] - Highlight

  custom_bb_code_desc.hlight
  Ví dụ:
  [hlight]sinhvienthamdinh.com[/hlight]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.hlight
 • [INF] - Information

  Ví dụ:
  [info]Hello[/*info]
  Hiển thị:
  [info]Hello[/*info]
 • [TIP=option] - tip

  Ví dụ:
  [tip]Hello[/tip]
  Hiển thị:
  [tip]Hello[/tip]
 • [VZING] - Video Zing

  custom_bb_code_desc.vzing
  Ví dụ:
  [vzing]7ZFW9A9^^0d689b842068bf0a531070e71e3621b5[/vzing]
  Hiển thị:
  custom_bb_code_output.vzing
 • [WARNING] - Warning

  Ví dụ:
  [warning]Hello[/*warning]
  Hiển thị:
  Cảnh báo
  Hello[/*warning]
 • [YOUTUBE] - YouTuBe Player

  Ví dụ:
  [youtube]m4wvnpPxJBM[/youtube]
  Hiển thị:

VỀ CHÚNG TÔI

 • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
 • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN