có bạn nào biết câu trả lời số 4 trang 38 giáo trình quản trị tài chính của trường Đại Học Duy Tân không , gíup mình với:
Câu hỏi: Nếu bạn là chủtịch HĐQT của một công ty CP lớn dưới sự quản lý của nhà nước, bạn se ra quyết định tối da hoá lợi ích của cổ đông hay, tối đa hoá lợi ích của cá nhân?Các cổ đông sẽ làm gì để dảm bảo kết hợp lợi ích của cổ đông với lợi ích của ban quản lý? Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của ban quản lý?