Cái này giúp hình ảnh được chèn lệch về bên trái hoặc bên phải, giông như các trang tin tức.
Các bạn vào link sau để xem demo: Click here

Bắt tay vào việc thôi:
Vào AdminCP >> Custom BB Codes >> Add New BB Code

Title: FLOAT
BB Code Tag Name: FLOAT
Replacement: <div style="float:{option}; padding: 2px; margin:2px;">{param}</div>
Example: [float=left]http://vbbforum.com[/float]
Use {option}: yes
Xong

Cách dùng:
[float=vị trí]Hình ảnh hoặc Nội dung[/float]

Có 4 giá trị cho vị trí: left, right, none, inherit (Nhưng thường chỉ dùng left hoặc right)

Chỉ đơn giản có vậy thôi

Có thể bạn quan tâm: