Việc thẩm định giá còn là yêu cầu bắt buộc khi đưa các tài sản này vào góp vốn, cho thuê, cổ phần hoá... như là một biện pháp để khắc phục tình trạng thất thoát tài sản nhà nước, nhất là đất đai trong thời gian vừa qua. Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng quy định về thẩm định giá.
Theo Bộ Tài chính, kết quả thẩm định giá của các đơn vị thẩm định độc lập sẽ là cơ sở để nhà nước xác định giá thuê, giá bán, giá khởi điểm đấu giá tài sản nhà nước, cũng như góp định giá tài sản khi đưa vào cổ phần hoá. Đồng thời, để kiểm soát tài sản nhà nước, đặc biệt là các loại bất động sản không bị thất thoát trong quá trình sắp xếp lại, mới đây, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Các công ty nhà nước thuộc Trung ương và địa phương quản lý phải thuê tổ chức thẩm định giá tài sản để xác định giá bán tài sản trên đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giá bán này phải gửi tới cho Sở Tài chính để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố duyệt. Bộ Tài chính cũng yêu cầu, giá chuyển nhượng tài sản nhà nước phải sát với giá thực tế trên thị trường theo mục đích sử dụng mới, không thấp hơn giá đất cùng loại do UBND cấp tỉnh công bố hàng năm.

Theo www.baothuongmai.com.vn