1----------13/2003/QH11 Luật đất đai 2003 ------------------------------------------- DOWNLOAD

2------------181/2004/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai-------------------------------------------------------------------------------- DOWNLOAD

3-----------01/2005 /TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP--------------------------------- DOWNLOAD

4------------ 188/2004/NĐ-CP Nghị định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất------------------------------------------------- DOWNLOAD

5----------114/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP----------------------------------------------------------------------- DOWNLOAD

6------------123/2007/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ xung một số điều của nghị định số 188/2004/NĐ-CP------------------------------------------- DOWNLOAD

7------------- 145/2007/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP---------------------------------------------------------- DOWNLOAD

8------------- 198/2004/NĐ-CP Nghị định về thu tiền sử dụng đất--------------------------------------------------------------------------------------------------- DOWNLOAD

9------------- 117/2004/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP-------------------------------------- DOWNLOAD

10-----------44/2008/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP--------------------------------------- DOWNLOAD

12------------ 116/2004/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP---------------------------------------------------------- DOWNLOAD

13------------ 197/2004/NĐ-CP Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất--------------------------- DOWNLOAD

14----------- 142/2005/NĐ Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.-------------------------------------------------------------------------------------- DOWNLOAD

15------------ 120/2005/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ---------------------------------------------------------DOWNLOAD

16------------- 141/2007/TT-BTC Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC------------------------------------------------ DOWNLOAD

17 13/2006/NĐ-CP Nghị định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất ----------------DOWNLOAD

18---------------- 29/2006/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP---------------------------------------------------- DOWNLOAD

19--------------17/2008/QĐ-UBND Quyết đinh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tp.HCM DOWNLOAD

20------------- 12/2008/QĐ-UBND Quyết đinh ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Tp.HCM DOWNLOAD

21--------------- 19/2008/QĐ-UBND Quyết đinh ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Tp.HCM DOWNLOAD

22----------------144/2007/QĐ-UBND Quyết đinh ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Tp.HCM----------------------------------- DOWNLOAD

23------------------35/2008/NĐ-CP Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang----------------------------------------------------------- DOWNLOAD

24-------------- 16/2005/TT-BXD Thông tư hướng đẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình---------------------------------------------------- DOWNLOAD

25-------------- 05/2005/QĐ-BXD Quyết đinh ban hành "Định mức dự toán xây dựng cơ bản"--------------------------------------------------- DOWNLOAD

26--------------- 10/2005/QĐ-BXD Quyết định về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án xây dựng công trình--------------------- DOWNLOAD

27 ----------------11/2005/QĐ-BXD Quyết định về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình---------------------------------------- DOWNLOAD

28---------------- 63/2006/QH11 Luật kinh doanh bất động sản------------------------------------------------------------------------------ DOWNLOAD

29--------------- 153/2007/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản------------------------------------ DOWNLOAD