Binh pháp - Tôn Tử và Ứng dụng giải quyết vấn đề, chọn chiến lược kinh doanh bất động sản.
TonTu_BinhPhap.pdf