TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC


Ngày 09/09/2013 khai giảng:
LỚP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Học phí: 2.000.000 đồng.
Thời gian học: 08 buổi.
Buổi học: Tối 2 - 4 - 6 (từ 18h00' đến 20h30')
Giảm ngay 150.000 đồng cho học viên đăng ký học trước ngày khai giảng.
Đặc biệt:

- Giảm 100.000 đồng cho cựu học viên của Trung tâm CEDZO.
- Giảm 40% học phí cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
- Giảm 20% học phí cho sinh viên hệ Văn bằng 2, hệ liên thông của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
- Giảm 5% học phí cho cựu sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
- Giảm 5% học phí cho các tổ chức, nhóm học viên từ 05 người trở lên.

Ngày 04/09/2013 khai giảng:
LỚP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH (AFB1)

Học phí: 3.500.000 đồng.
Thời gian học: 22 buổi học.
Buổi học: tối 2 - 4 - 6 (từ 18h00' đến 20h30')
Giảm ngay 200.000 đồng cho học viên đăng ký học trước ngày khai giảng.

Đặc biệt:

- Giảm 100.000 đồng cho cựu học viên của Trung tâm CEDZO.
- Giảm 40% học phí cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
- Giảm 20% học phí cho sinh viên hệ Văn bằng 2, hệ liên thông của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
- Giảm 5% học phí cho cựu sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
- Giảm 5% học phí cho học viên Cao học.
- Giảm 5% học phí cho các tổ chức, nhóm học viên từ 05 người trở lên.
Ngày 04/09/2013 khai giảng:
LỚP CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ - BỘ TÀI CHÍNH

Học phí: 3.500.000 đồng.
Thời gian học: 2 tháng.
Buổi học: tối 2 - 4 - 6 (từ 18h00' đến 20h30').
Giảm ngay 200.000 đồng cho học viên đăng ký học trước ngày khai giảng.
Đặc biệt:

- Giảm 100.000 đồng cho cựu học viên của Trung tâm CEDZO.
- Giảm 40% học phí cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
- Giảm 20% học phí cho sinh viên hệ Văn bằng 2, hệ liên thông của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
- Giảm 5% học phí cho cựu sinh viên của Đại học Kinh tế Tp.HCM.
- Giảm 5% học phí cho các tổ chức, nhóm học viên từ 05 người trở lên.