BỘ TÀI CHÍNH

Số: 168/TB-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013


Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;
Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;
Xét đề nghị của các doanh nghiệp;
Bộ Tài chính thông báo:
1. Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thế hệ mới, Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 (Danh sách thẩm định viên kèm theo).
2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 đối với các doanh nghiệp sau:
- Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt:
Bổ sung thẩm định viên Trần Diễm Thúy, sinh năm 1982, giới tính: Nữ, quê quán: TP. Hồ Chí Minh, chức vụ: TĐV, số thẻ VII11.664 cấp ngày 27/9/2012 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt.
Xóa tên thẩm định viên Phạm Xuân Sơn, sinh năm 1981, giới tính: Nam, quê quán: Hải Dương, chức vụ: TĐV, số thẻ V09.274 cấp ngày 01/7/2010 tại mục số 15 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 kèm theo Thông báo số 56/TB-BTC ngày 29/01/2013 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013.
- Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam:
Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Vân Anh, sinh năm 1978, giới tính: Nữ, quê quán: Nghệ An, chức vụ: TĐV, số thẻ VI10.328 cấp ngày 05/10/2011 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam.
- Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai:
Xóa tên thẩm định viên Nguyễn Công Tiến, sinh năm 1965, giới tính: Nam, quê quán: Nghệ An, chức vụ: PGĐ, số thẻ I05025 cấp ngày 13/01/2009 và thẩm định viên Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1976, giới tính: Nữ, quê quán: Nghệ An, chức vụ: PP, số thẻ VII11.548 cấp ngày 27/09/2012 tại mục số 18 phần A trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 kèm theo Thông báo số 48/TB-BTC ngày 24/01/2013 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013.
Kể từ ngày ban hành Thông báo này, Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai chỉ còn lại 02 thẩm định viên về giá hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 tại Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai. Đề nghị Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai đảm bảo thực hiện đúng quy định tại tiết 2.3 khoản 2 mục IV phần B Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá, cụ thể: “Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá phải thường xuyên đảm bảo có đủ điều kiện quy định tại điểm 2.1 nêu trên. Trường hợp sau 3 tháng liên tục doanh nghiệp thẩm định giá không đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định này thì phải ngừng hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng dịch vụ thẩm định giá phải cung cấp theo hợp đồng đã ký (nếu có) trong thời gian này.”.
Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đã ký
Nguyễn Anh Tuấn
(Văn Phòng Hội )

danh sach 168.