Xem hình

Chỉ sắp xếp lại vị trí nhưng hình dưới bị khuyết một ô so với hình trên. Tại sao vậy?

Đáp án: Bạn hãy click vào đây: http://toilaai.vn/goc-thu-gian/9/109/Xem-hinh.html để xem đáp án,

Ngoài ra bạn có thể đưa ra nhiều đáp án khác nhau tại mục : Gửi ý kiến của bạn