Bài tập


Câu 1/
Trong 8 giờ sản xuất 16 sản phẩm, đặt ra trong ngày và gt, mỗi sản phẩm là bao nhiêu nếu
a/ Năng suất tăng lên 2 lần
b/ cường độ lao động tăng lên 1,5 lần


Câu 2/
Tổng giá trị hàng hóa trong lưu thông là 120 tỷ đồng, trong đó tổng giá cả hàng hóa bán chịu là 12 tỷ, tổng số tiền khấu trừ cho nhau là 20 tỷ, số lần luân chuyển trong năm của đơn vị tiền tệ là 20 vòng, số tiền trong lưu thông là 16 nghìn tỷ. có thể xóa bỏ quá trình lạm phát hay không nếu nhà nước phát hành tiền giấy mới và tiền giấy mới thay tiền giá cũ theo tỷ lệ 1/1000


Câu 3/
Trong quá trình sản xuất sản phẩm hao mòn thiết bị à máy móc là 100.000 USD, chi phí nguyên liệu và vật liệu là 300.000 USD, hãy viết chi phí giá trị khả biến của sản phẩm 1.000.000 USD và trình độ bóc lột 200%


Câu 4/
một trăm công nhân làm thuê sản xuất 1 tháng 12500 sản phẩm, chi phí giá trị bất biến 250.000 USD, giá trị sức lao động mỗi tháng của công nhân là m' = 300%. Hãy xác định giá trị 1 đơn vị sản phẩm và kết cấu của nó.


Câu 5/
Tư bản đầu tư 900.000 USD trong đó bỏ dư bản sản xuất 170.000 USD, số công nhân làm thuê thu hút vào sản xuất là 400 người, hãy xác định khối lượng mới do một công nhân tạo ra, biết rằng tỷ xuất giá trị thặng dư là 200%.


Câu 6/


Tư bản ứng ra là 100.000 USD trong đó 70.000 USD bỏ ra mua máy móc thiết bị, 200 nghìn bỏ nguyên vật liệu, hãy xác định người lao động để sản xuất ra khối lượng giá trị thặng dư như cũ, sẽ giảm xuống bai nhiêu % nếu tiền lương của công nhân không đổi, m' tăng lên 250%.


> đây là bài tập của thầy giao cho lớp mình về làm bài tập ở nhà ngày thứ 3 mang lên lớp sữa những bài tập này và thầy sẽ chấm điểm. lấy vào điểm chuyên cần, các anh chị cố gắng làm bài để chấm điểm nhé.


Cách giải
1)
a) NS tăng 2 lần
=> Tổng giá trị: 80 $
=> Tổng sl sp: 32
=> giá trị 1 sp: 80/32= 2,5$


b)
=> Tổng sl sp: 24
=> Tổng giá trị: 120$
=>giá trị 1 sp: 120/24=5$


2)
T= (120 tỷ - 10 tỷ - 20 tỷ + 70 tỷ)/20 = 8 tỷ
mà T'= 16000 tỷ
=> đổi tiền T''= T'/1000 = 16 tỷ
T''>T: vẫn lạm phát.
3)
c=100000+300000 = 400000 $
m'=m/v * 100% => m=m'v / 100%


W=c + v + m = c + v + m' v /100% <=> 1 triệu = 400000 + v + 2 v => v=200000$


4)


V= 100 x 250 = 25 000 $
M=m'/100% * V = 75000 $
W=(C + V + M) / 12500 = 28 $


W= C/12500 + V/12500 + M/12500 = 20c + 2 v + 6m


5)
C=780000$
V=900000-780000=12000$
v= 120000/400 =300$


m'=m/v * 100% => m = 600$


giá trị tăng thêm v+m=900$
Bài 6:


Tiền lương cho CN ( V ) = 1000k – 700k – 200k = 100k $
M = m’.V = 2.100k = 200k $
Khi m’ tăng lên 250% tức là tỷ lệ m/v = 2.5
Lúc này ta có M’ = 2.5.V’
Do M’ = M = const nên 2.5 V’ = 200k ↔ V’ = 80k


Ta thấy V’ giảm từ 100k – 80k một lượng bằng 20k $, do tiền lương ko đổi nên số lượng người lao động sẽ giảm một lượng tỷ lệ tương ứng với tổng số tiền lương là 0.2.100% = 20 %