Đây là 3 bộ đề thi Trắc nghiệm Kinh tế vi mô (gồm cả lý thuyết và bài tập) đã có sẵn đáp án cho các bạn đối chiếu :052::052::052:

Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời
Câu 1: Hàng hóa X có Ep=-0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
A Tăng lên 5% B Tăng lên 20% C Tăng lên 4,5% D Tất cả đều sai
Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
A Giảm giá, giảm lượng B Tăng giá, giảm lượng C Giảm giá, tăng lượng D Tăng giá, tăng lượng
Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá phải bằng:
A 20 B 25 C 30 D 50
...........
Download đầy đủ 3 đề thi
Trích:
http://www.mediafire.com/?psz0bpvdpslitb9

Trích:
http://www.mediafire.com/?9zzg8468cq6nc28

Trích:
http://www.mediafire.com/?4w779ci5ncpyzzz