Mình có một bài tập về thẩm định dự án đầu tư như sau:
Công ty Dilema hiện tại có một chiếc máy ép nhựa cách đây đã 2 năm. chiếc máy này
được khấu hao theo phương pháp đường thẳng và có giá trị đào thải ước tính là
r1=$500 và kể từ thời điểm bây giờ nó còn 6 năm hoạt động nữa và có giá trị theo sổ
sách kế toán là $2600.
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty có ý định thay thế một chiếc máy mới có cùng
chức năng. chiếc máy mới này có nguyên giá là $8000. Theo ý kiến của các chuyên gia
tài chính thì máy mới nên khấu hao theo phương pháp đường thẳng như đã nêu trên,
khi đó giá trị đào thải của máy là $400 và thời gian hoạt động của máy là 6 năm. Nếu
chiếc máy này được đưa vào sản xuất thì công ty sẽ có một số thay đổi trong hoạt động
sản xuất kinh doanh cụ thể là: doanh thu bán hàng hăng năm của công ty sẽ tăng lên
$1000. Đồng thời công ty cũng tiết kiệm được một khoản chi phí sản xuất hằng năm là
$1500 do chiếc máy mang lại. Tuy nhiên khi chiếc máy mới này được sử dụng thì sẽ
làm kho hàng hoá, nguyên liệu hằng năm tăng lên $2000. Đồng thời các khoản phải
trả hằng năm của công ty cũng tăng lên là $500. Công ty phải chịu một mức thuế là
40%. Đối với các khoản như khấu hao, chi phí sản xuất, chi phí hoạt động thì được
miễn loại thuế này.Công ty có nên tha y thế chiếc máy cũ bằng chiếc máy mới này
không biết rằng chi phí vốn WACC = 10%?
Các bạn giúp mình giải bài này với nhá! Cám ơn các bạn.