em co mot so cau hoi mong moi nguoi giup em
câu 1)kiểm toán nghiệp vụ còn được biết đấn với tên khác
a)kiểm toán tuân thủ và kiểm toán quản lý
b)kt kết quả và kt quản lý
c)kiểm toán tài chính và kt liên kết
d)ko có câu nào đúng
cầu)trong khi thực hiện kiểm toán BCTC thước đo đúng sai của bảng khai tài chính là
a)các chuẩn mực kiểm toán
b)chuẩn mực kế toán
c)các nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán
d)tất cả đêu dúng