doanh nghiệp có 2 phân xưởng cùng chế biến sản phẩm N theo quy trình công nghệ phức tạp. phân xưởng 1 nhận nguyên vật liệu chính, sản xuất ra bán thành phẩm, làm đến đâu chuyển cho phân xưởng 2 đến đó. tính đến cuối kì:
- phân xưởng 1 đã hoàn thành 600 bán thành phẩm N, còn dở 200 sản phẩm với mức độ hoàn thành 40%.
- phân xưởng 2 nhận bán thành phẩm từ phân xưởng 1 chuyển sang và tiến hành chế tạo, cuối kì hoàn thành nhập kho 800 sản phẩm N, còn dở 160 sản phẩm với mức độ hoàn thành 50%.
biết:
-chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ:
+ phân xưởng 1:
chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 30200
chi phí nhân công trực tiếp: 5687
chi phí sản xuất chung: 3009
+phân xưởng 2
giá trị bán thành phẩm N từ px1 chuyển sang:
chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 15600
chi phí nhân công trực tiếp: 4500
chi phí sản xuất chung: 2880
chi phí chế biến ở phân xưởng 2;
chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 993
chi phí nhân công trực tiếp: 3416
chi phí sản xuất chung: 2200
- chi phí phát sinh trong kỳ;
+ phân xưởng 1:
chi phí nguyên vật liệu trực tiêp: 150435
chi phí nhân công trực tiếp: 30455
chi phí sản xuất chung; 24565
+ phân xưởng 2:
chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 4826
chi phí nhân công trực tiếp: 20890
chi phí sản xuất chung: 14993
yêu cầu:
a) đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ
b) tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước không tính giá thành bán thành phẩm bước trước.
Biết rằng: chi phí nhân công trưc tiếp vượt trên mức bình thường ở phân xưởng 2 là 4000 ( mình không hiểu ý này, nó có ảnh hưởng tới việc tính giá thành không?)