ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1&2
Hệ cao đẳng
LÝ THUYẾT
Câu 1: Nêu khái niệm, đặc điểm của TSCĐ? Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện và theo quyền sở hữu? Nêu kết cấu tài khoản 211?
Câu 2: Nêu đặc điểm của nguyên vật liệu?Kể tên các phương pháp tính giá vật liệu xuất kho? Phân loại nguyên vật liệu theo yêu cầu quản lý?
Câu 3: Nêu cách xác định trị giá nguyên vật liệu nhập kho do mua ngoài?
Câu 4: Khái niệm chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí và theo mục đích công dụng của chi phí?
Câu 5: Nêu công thức xác định doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, kết quả hoạt động tiêu thụ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nêu kết cấu tài khoản 911?
Câu 6: Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp (người bán)? Trình bày kết cấu tài khoản 331?
Câu 7: Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng (người mua)? Trình bày kết cấu tài khoản 131?
Câu 8: Trình bày nguồn hình thành, phạm vi sử dụng của quỹ đầu tư phát triển? Nêu kết cấu tài khoản 414?
Câu 9: Trình bày nguồn hình thành, phạm vi sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi ? Nêu kết cấu TK 431?
BµI TËP MÉU
Bài 1
Tại DN X hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: ( đơn vị tính: 1.000đ)
1 Nhận được hóa đơn của lô nguyên vật liệu đang đi trên đường, trên hóa đơn ghi trị giá nguyên vật liệu theo giá chưa thuế là 50.000, thuế GTGT 10%, tiền mua chưa thanh toán cho người bán.
2.Mua một máy móc thiết bị theo giá mua chưa thuế 450.000. Thuế GTGT 10%. Đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản. Máy móc này phải trải qua một quá trình vận hành chạy thử, chi phí tập hợp được như sau:
+ Chi phí vận chuyển theo giá cả thuế GTGT 10% là 2.200 chi bằng tiền mặt
+ Tiền thuê chuyên gia hướng dẫn 5.000 chi bằng tiền mặt
+ Xuất nguyên vật liệu chạy thử máy: 3.000
+ Giá trị sản phẩm thu hồi nhập kho trị giá 4.500
Tài sản đã được bàn giao cho bộ phận sử dụng. Biết tài sản này được đầu tư từ quỹ phúc lợi nhưng lại phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Xuất kho 3.000 sản phẩm chuyển bán cho công ty L, Giá bán đơn vị chưa thuế 52/ sản phẩm, đơn giá xuất kho 45/ sản phẩm.Thuế GTGT của hàng hóa 10%.Chi phí chuyển hàng theo hợp đồng DN phải chịu và đã chi bằng tiền mặt theo tổng giá thanh toán là 5.250 ( trong đó thuế GTGT 5%)
4. Nhận được thông báo của công ty L cho biết đã nhận được hàng, kiểm nhận và chỉ chấp nhận mua 2/3 số hàng đã chuyển đến và xin nhận nợ với DN,Số hàng còn lại DN đã chuyển về nhập kho, chi phí vận chuyển hàng về nhập kho 2.100 ( trong đó thuế GTGT 5%) chưa thanh toán cho người vận chuyển.
5. Lô nguyên vật liệu mua ở nghiệp vụ 1 đã về nhập kho, khi kiểm nhận nhập kho thấy thiếu một số nguyên vật liệu trị giá chưa thuế 2.000 chưa rõ nguyên nhân, số còn lại cho nhập kho, chi phí vận chuyển bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt 1.200.
6. DN quyết định chiết khấu thương mại cho công ty L 1 % trên doanh thu chưa thuế và trừ vào số tiền công ty L còn nợ của DN, Công ty L đã thanh toán toàn bộ số nợ còn lại cho DN bằng chuyển khoản
7 Góp vốn với công ty M để thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát I ( nắm giữ 50%) quyền kiểm soát bằng một số tài sản sau đây
- Xuất kho sản phẩm theo giá vốn: 300.000, giá trị vốn góp được ghi nhận: 330.000
- Xuất một TSCĐ hữu hình tại phân xưởng sản xuất chính, nguyên giá 600.000, hao mòn lũy kế 100.000, giá trị vốn góp được ghi nhận 450.000
8.Dùng một máy móc thiết bị đem đổi lấy một phương tiện vận tải của công ty K. Nguyên giá máy móc tiết bị đem đi đổi là 400.000. Giá trị hao mòn lũy kế 120.000. DN phát hành hóa đơn GTGT, giá trị máy móc thiết bị theo giá chưa thuế là 300.000, thuế GTGT 10%. DN nhận về hóa đơn GTGT giá trị hợp lý của phương tiện vận tải theo giá chưa thuế là 350.000, Thuế GTGT 10%. Số tiền thiếu DN đã thanh toán bằng chuyển khoản.
9. Xuất kho bán một số thành phẩm cho công ty K theo phương thức bán trả góp, giá xuất kho 52.000, giá bán trả ngay chưa thuế 75.000, thuế GTGT 10%, Giá bán trả góp chưa thuế GTGT 100.000, Tiền bán hàng thu tại thời điểm đầu 10.000 bằng tiền mặt, số còn lại công ty K xin nhận nợ.
10.. Mua một số CCDC thuộc loại phân bổ 3 lần ( liên quan đến 3 năm tài chính ) dùng trực tiếp cho bộ phận sản xuất chính chưa trả tiền cho công ty N, tổng số tiền phải trả 12.600 trong đó thuế GTGT 5%
11. Dùng tiền gửi ngân hàng mua 100.000 cổ phần do công ty B phát hành, mệnh giá 100/ cổ phần, Được biết với số cổ phần đã mua công ty A có quyền nắm giữ 45% quyền biểu quyết ở công ty B. Các chi phí phát sinh trong quá trình thu mua số cổ phần trên đã chi bằng tiền mặt là 10.000
12. Xuất kho bán trực tiếp cho công ty H 5.000 sản phẩm, đơn giá bán chưa thuế 60, đơn giá xuất kho 40. Thuế GTGT 5%, Công ty H đã thanh toán ½ bằng chuyển khoản, số còn lại công ty H xin nhận nợ.
13. Nhận được thông báo của công ty H cho biết, trong lô hàng mua ở nghiệp vụ 12 có 20 sản phẩm bị kém phẩm chất, công ty H từ trối mua và trả lại cho DN, Sau khi kiểm nhận DN đồng ý nhận lại 20 sản phẩm kém phẩm chất, đồng thời trừ vào số nợ mà công ty H vẫn còn nợ của DN, số hàng còn lại chuyển về nhập kho, chi phí phát sinh trong quá trình chuyển hàng về nhập kho 1.000 đã chi bằng tiền mặt.
14. Thanh lý một thiết bị sản xuất, nguyên giá 250.000, giá trị hao mòn lũy kế 200.000, Phế liệu thu hồi bằng tiền mặt ( cả thuế GTGT 5% ) là 16.800, Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt: 1.000
15 Góp vốn với công ty M để thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát C ( nắm giữ 25%) quyền kiểm soát bằng một số tài sản sau đây:
- Xuất kho vật liệu chính theo giá gốc 400.000, giá trị vốn góp được ghi nhận: 390.000
- Xuất một TSC Đ hữu hình tại văn phòng quản lý DN, nguyên giá 200.000, giá trị hao mòn lũy kế 30.000, giá trị vốn góp được ghi nhận 210.000
16. Mua 25 trái phiếu đầu tư, mệnh giá 1.000, thời hạn 2 năm, đây là loại trái phiếu có chiết khấu do NH Đầu tư phát triển phát hành nên công ty chỉ phải thanh toán 90% mệnh giá và công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.
17. Nhượng bán 100 cổ phiếu đầu tư ngắn hạn của công ty N cho công ty S với giá đơn vị 1.100, được biết giá gốc của số cổ phiếu này là 100.000
18. Xuất bán trả góp một lô hàng cho công ty Q theo giá vốn: 50.000, giá bán trả góp cả thuế GTGT 10% là 82.000, Công ty Q đã trả bằng tiền mặt lần đầu 30.000, được biết giá bán thu tiền một lần chưa có thuế GTGT 10% của lô hàng là 70.000
19. Cầm cố ngắn hạn một dây truyền sản xuất để vay ngắn hạn ngân h 400.000. Tiền vay đã chuyển trả cho công ty Y ( người bán vật liệu ). Biết nguyên giá dây chuyền sản xuất là 1.300.000, giá trị hao mòn lũy kế : 500.000
20. Cầm cố dài hạn một dây truyền sản xuất để vay dài hạn ngân hàng 700.000. Tiền vay đã chuyển trả cho công ty Y ( người bán vật liệu ): 300.000, số còn lại nhập quỹ tiền mặt. Biết nguyên giá dây chuyền sản xuất là 1.800.000, giá trị hao mòn lũy kế : 500.000
21. Mua một phương tiện vận chuyển với giá mua chưa thuế 40.000 USD, thuế GTGT: 2.000 USD, toàn bộ đã trả bằng tiền gửi ngân hàng ngoại tệ
Biết tỉ giá thực tế: 16,1 / 1 USD, tỉ giá xuất ngoại tệ 16 / 1 USD
22 Mua một phương tiện vận chuyển với giá mua chưa thuế 40.000 USD, thuế GTGT: 2.000 USD, toàn bộ đã trả bằng tiền gửi ngân hàng ngoại tệ
Biết tỉ giá thực tế: 16,1 / 1 USD, tỉ giá xuất ngoại tệ 16, 2 / 1 USD