Đây là bài thi môn thẩm định giá nguồn tài nguyên vừa rồi của mình, post lên để các bạn làm thử nha

Thẩm định giá mỏ đá cho mục đích mua bán vào thời điểm tháng 12/2008. Cho biết :
- Sản lượng khai thác hàng năm : 45.000 tấ, giá bán 35.000đ/tấn
- tuổi thọ của mỏ : 5 năm
+ Thời gian xây dựng cơ bản mỏ : 6 tháng
+ Thời gian khai thác mỏ : 4 năm
+ Thời gian kết thúc mỏ : 6 tháng
- Các thông số cơ bản của phương án khai thác :
+ Số phân tầng hoạt động đồng thời : 4
+ Năng suất mỗi ca phân tầng : 40m3/ca
+ Số công nhân mỗi phân tầng : 5 người
+ Năng suất lao động : 8m3/người/ca
+ Tỷ trọng đá : 1m3= 1,6 tấn
- Chi phí chuẩn bị mở mỏ : 45.000.000 đ
- Chi phi phí xây dựng cơ bản mỏ :
+ XDCB : 115.000.000 đ
+ Thiết bị : 520.000.000 đ
Trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng
- Chi phí trực tiếp trên 1m3 đá :
+ Chi phí máy ủi, máy xúc :
Máy ủi : Năng suất 150m3/ca , đơn giá 405.000đ/ca ( 1ca = 1 ngày)
Máy xúc : Năng suất 100m3/ca, đơn giá 510.000 đ/ca
+ Công nhân trực tiếp : 25 người
+ Năng suất lao động :8m3/người/ ngày
+ Lương công nhân trực tiếp : 2.500.000đ/người/tháng ( 1tháng = 26 ngày)
- Chi phí gián tiếp:
+ Lương nhân viên gián tiếp : 1.800.000 đ/người/tháng. Số nhân viên gián tiếp : 5 người
- Chi phí giao dịch : 2.000.000đ/tháng
- Chi phí quản lý : 10%/ chi phí trực tiếp
- Chi phí khác : 2%/ Chi phí trực tiếp
- Bảo hiểm xã hội : 19% /tiền lương
- Vốn 1.400.000.000 đ, trong đó vốn vay 35%, vốn chủ sở hữu : 65%
Số tiền thanh toán vốn vay và lãi vay bằng nhau hàng năm : 135.931.000 đ
- Các thông tin khác :
+ Tỷ lệ lạm phát : 5%
+ Lãi vay ngân hàng : 12%
+ Tỷ suất chiết khấu : 19%
+ Thuê suất thuế TNDN : 15% ( khuyến khích đầu tư)