Sửa đổi lối làm việc - Hồ Chí MinhVào những ngày này cách đây 60 năm, tại một địa điểm ở chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết xong cuốn sách mang tựa đề: Sửa đổi lối làm việc; và đầu năm 1948 cuốn sách quý này được nhà xuất bản Sự thật, nay là nhà xuất bản Chính trị Quốc gia in ấn và phát hành rộng rãi trong toàn quốc. Cuốn sách Sửa đổi lối làm việc được ra đời trong hoàn cảnh:

- Đảng ta cầm quyền được hơn 2 năm. Sau 2 năm cầm quyền, Đảng ta đã lãnh đạo chính quyền đưa cách mạng Việt Nam vượt ra khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc: củng cố xây dựng chính quyền non trẻ, phát triển lực lượng cách mạng, đẩy lùi được giặc đói, giặt dốt; loại bỏ được một số kẻ thù, phát động toàn quốc kháng chiến, chuyển trung ương, Chính phủ và bộ đội chủ lực về chiến khu Việt Bắc an toàn… Nhưng một số căn bệnh của đảng cầm quyền đã nảy sinh và phát triển.

- Nhân dân cả nước đang tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ ở giai đoạn khó khăn, gian khổ nhất mà trước mắt phải đánh bại kế hoạch chiến lược tấn công Việt Bắc của thực dân Pháp với trên 12.000 tên của cả 4 quân binh chủng hiện đại bộ binh, pháo binh, không quân, thuỷ quân… với âm mưu: tiêu diệt đầu não và phá tan căn cứ địa của cuộc kháng chiến.

Vào thời điểm lịch sử này, để hoàn thành trọng trách lãnh đạo của mình, Đảng phải được xây dựng và chỉnh đốn để thực sự nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao uy tín đạo đức và sự gắn bó máu thịt của Đảng, chính quyền với nhân dân. Đúng như trong “Thư gửi các đồng chí Bắc bộ” năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Trong lúc dân tộc đang ở ngã tư đường, chết hay sống, mất hay còn, mỗi đồng chí và toàn cả đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quay về một hướng, nhằm vào một mục đích đánh đuổi thực dân Pháp làm cho nước thống nhất và độc lập. Vì vậy mỗi một đồng chí và tất cả Đoàn thể phải: sáng suốt, khôn khéo, cẩn thận, kiên quyết, siêng năng, nhất trí (…). Trong lúc này tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to, sai một ly đi một dặm.
Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm…”.

Cuốn sách Sửa đổi lối làm việc được trình bày trong 6 phần sau:
- Phê bình và sửa chữa.
- Mấy điều kinh nghiệm.
- Tư cách và đạo đức cách mạng.
- Vấn đề cán bộ.
- Cách lãnh đạo.
- Chống thói ba hoa.

Từ chủ đề chính: xây dựng và chỉnh đốn Đảng, với 6 phần cuốn sách đã tập trung đề cập đến những vấn đề cơ bản và cấp bách:

1. Phải nhận thức và thực hiện có hiệu quả một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng, nguyên tắc đảm bảo cho Đảng tồn tại và phát triển đó là thực hiện phê bình và tự phê bình, khắc phục cho được tình trạng hữu khuynh, né tránh cũng như thiếu xây dựng trong phê bình, thiếu trung thực trong tự phê bình.

2. Phải nhận thức đúng đắn vai trò của lý luận và đổi mới việc giáo dục lý luận cho cán bộ, đảng viên khắc phục cho được bệnh coi thường lý luận, lý luận suông, sách vở, giáo điều, phải học tập lý luận chính trị một cách thiết thực tránh hình thức, qua loa, đại khái.

3. Vai trò của đạo đức cách mạng và việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, khắc phục cho được các bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí…

4. Vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ và phải đổi mới cách đánh giá bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

5. Vấn đề cách lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng ra quyết định đúng và kịp thời, tổ chức thực hiện đúng, kéo, giám sát, kiểm tra chặt chẽ đúng đắn.

6. Tầm quan trọng và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục thuyết phục nhất là phải đổi mới cách nói và viết của cán bộ, đảng viên khắc phục tệ ba hoa, sáo rỗng và nói không đi đôi với làm.

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được phát hành rộng rãi trong toàn quốc vào đầu năm 1948 đã chỉ đạo, hướng dẫn toàn Đảng thực hiện một cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Sửa đổi lối làm việc đã chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên định hướng sửa đổi, đổi mới việc thực hiện nguyên tắc phê, tự phê, sửa đổi, đổi mới công tác học tập lý luận chính trị, sửa đổi, đổi mới tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, sửa đổi, đổi mới đánh giá, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, sửa chữa, đổi mới phương thức lãnh đạo và sửa đổi, đổi mới cách nói và cách viết trong công tác tuyên truyền.

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc là sự thể hiện những tư tưởng cơ bản và sâu sát của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Những tư tưởng này trở thành nhiệm vụ quan trọng, then chốt thường xuyên của Đảng ta.

Học tập và thực hiện những tư tưởng quan trọng này, trong 60 năm qua, Đảng ta đã thường xuyên được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam dành được những kỳ tích của thế kỷ 20 và dành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong 20 năm đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay Đảng ta đang gánh vác trọng trách lịch sử: lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đồng bộ công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ và bền vững, sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển và đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng phải đối mặt với những nguy cơ thách thức lớn, trong đó có nguy cơ về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt là nhân tố quyết định thắng lợi của Việt Nam trong thế kỷ mới. Do đó, nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là yêu cầu, là nhiệm vụ vừa cơ bản vừa cấp bách hiện nay. Để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ này Đảng ta đã phát động và tiến hành cuộc vận động xây dựng Đảng trong đó có Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc nghiên cứu nắm vững và thực hiện có hiệu quả những tư tưởng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc thực sự có ý nghĩa sâu xa trong xây dựng Đảng ta về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong thời kỳ mới./.