Phân tích khái quát tình hình tài chính của Doanh nghiệp.
ŠPhân tích các chỉ số tài chính của Doanh nghiệp.
ŠĐưa ra được những nhận xét đích đáng về bức tranh tài chính của Doanh
nghiệp.
ŠDự kiến những gì sẽ xảy ra, trên cơ sở đó có thể kiến nghị và đề xuất các
biện pháp.
http://www.mediafire.com/?jz5ttig3nbdczxg