Đây là đề cương ôn tập Tài chính tiền tệ mình mới sưu tầm. Chúc các bạn thi tốt

http://www.fileden.com/files/2010/8/1/2930469//taichinhTT.pdf