I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên học phần : QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (Human Resources Management)

2. Hệ đào tạo :Đại học

3. Ngành :QTKD

4. Loại môn học : Kiến thức ngành , Bắt buộc

5. Khoa :QTKD

6. Thời lượng : 4 đvht

- Lý thuyết :54 tiết

- Bài tập :4 tiết

- Kiểm tra :2 tiết

7. Yêu cầu kiến thức: Các môn học cần trước: Quản trị học, Luật kinh doanh, Thống kê doanh nghiệp.

8. Giới thiệu học phần
Quản trị nguồn nhân lực là học phần kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh, học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, chiến lược của tổ chức và quản lý nhân lực; cơ sở luật pháp về nhân lực, tuyển chọn và bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát trển nhân lực, thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho người lao động, các quan hệ lao động và những vấn đề có liên quan.

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương 1: Khái quát về quản trị nguồn nhân lực

1.1. Khái niệm, vai trò của quản trị nguồn nhân lực.

1.2. Triết lý về quản trị nguồn nhân lực.

1.3. Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị nguồn nhân lực.

1.4. Cấp độ và phương tiện tác động trong quản trị nhân lực

1.5. Lựa chọn chính sách quản lý nguồn nhân lực.

Chương 2: Doanh nghiệp với chức năng quản trị nguồn nhân lực

2.1. Các chức năng quản trị nhân lực.

2.2. Hoạt động của bộ phận quản trị nguồn nhân lực.

2.3. Các mô hình và cơ cấu của bộ phận quản trị nhân lực.

2.4. Các lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Chương 3: Phân tích và thiết kế công việc

3.1. Phân tích công việc.

3.2. Trình tự phân tích công việc.

3.4. Các phương pháp phân tích công việc.

3.5. Thiết kế và thiết kế lại công việc.

Chương 4: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực

4.1. Khái quát về kế hoạch hoá nguồn nhân lực..

4.2. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực.

4.3. Dự báo nguồn nhân lực.

Chương 5: Thu hút và tuyển dụng nhân lực

5.1. Khái quát về quá trình Tuyển dụng nhân lực..

5.2. Tuyển mộ nhân lực.

5.3. Tuyển chọn nhân lực.

5.4. Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng.

Chương 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

6.1. Vai trò của Đào tạo và phát triển nhân lực

6.2. Xác định nhu cầu đào tạo.

6.3. Tiến trình đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật.

6.4. Đào tạo nâng cao năng lực quản trị.

6.5. Đánh giá kết quả đào tạo.

Chương 7: Tạo động lực làm việc cho người lao động

7.1. Các lý thuyết động cơ thúc đẩy.

7.2. Các biện pháp kích thích nhằm nâng cao hiệu qủa lao động.

Chương 8: Tổ chức quá trình lao động

8.1. Khái quát về Công tác tổ chức lao động.

8.2. Phân công và hiệp tác lao động trong doanh nghiệp.

8.3. Tổ chức và phục vụ chỗ làm việc.

8.4. điều kiện lao động, chế độ làm việc và nghỉ ngơi.

Chương 9: Đánh giá nguồn nhân lực

9.1. Tổng quan về đánh giá nguồn nhân lực.

9.2. Nội dung trình tự đánh giá tình hình thực hiện công việc.

9.3. Các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc.

9.5. Các điểm cần lưu ý trong đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên.

Chương 10: Trả công lao động

10.1. Những vấn đề cơ bản về quản trị tiền công.

10.2. Cơ cấu thu nhập.

10.3. Các hình thức và chế độ tiền lương tiền lương chủ yếu..

Chương 11: Các khuyến khích tài chính và phúc lợi xã hội

11.1. Các khuyến khích tài chính.

11.2. Các phúc lợi cho người lao động.

Chương 12: Hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể

12.1. Hợp đồng lao động.

12.2. Thoả ước lao động tập thể.

12.3. Nội quy lao động.

Chương 13: Quan hệ lao động

13.1. Khái quát về quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

13.2. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động.

Chương 14: Kỷ luật lao động

14.1..Khái quát về vi phạm kỷ luật lao động.

14.2. Nguyên tắc và trách nhiệm kỷ luật.

14.3. Quá trình kỷ luật và các hướng dẫn kỷ luật có kết quả.

Chương 15: Quản lý chương trình an toàn và sức khoẻ cho người lao động

15.1. Các vấn đề cơ bản về quản lý chương trình an toàn sức khoẻ cho người lao động.

15.2. Các yếu tố nguy hại đến sức khoẻ.

15.3. Các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho người lao động.

15.4. Tổ chức công tác an toàn và sức khoẻ.

15.5. Chương trình sức khoẻ và tinh thần cho người lao động.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Ths.Nguyễn Văn Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân. Giáo trình quản trị nhân lực- Nxb Lao động - Xã hội Hà Nội 2004.

2.Trần Kim Dung . Quản trị nguồn nhân lực - Nxb Đại học quốc gia 2004.

Link download nằm ngay dưới đây