Nội dung quyển sách bao gồm 4 phần được sắp xếp theo chương trình của Giáo trình “Tài chính doanh nghiệp” bậc Cao đẳng kế toán. Trong mỗi phần gồm có: Tóm tắt nội dung cơ bản, bài tập, hướng dẫn giải một số bài tập tiêu biểu và đáp số.
Phần I: Tài sản cố định, vốn cố định trong doanh nghiệp.
Phần II: Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp.
Phần III: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Phần IV: Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
Đính kèm 679
Đính kèm 680
Đính kèm 681
Đính kèm 682