đây là bài thuyết trình về hoạch định - một trong những phần quan trọng nhất của môn quản trị học . Mọi người vào cho ý kiến đóng góp nha ^^
THM NHẬP V PHT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHẾ2.ppt