cho t xin bài tập mẫu phần lựa chọn quy mô tối ưu với phần ảnh hưởng của lạm phát(từng giai đoạn, cuối kỳ)
tks!