Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đầu tư vào các lĩnh vực nóng như tài chính, ngân hàng bảo hiểm, chứng khoán không được quá 10% vốn điều lệ, thay cho mức 20% hiện tại.
>EVN nợ chồng chất vẫn đầu tư ngoài ngành


EVN nợ chồng chất vẫn đầu tư ngoài ngành. Ảnh: EVN. Dự thảo Nghị định về đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đang được Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến các bộ ngành đơn vị liên quan.
Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính - đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định, cho biết theo dự thảo doanh nghiệp nhà nước vẫn được đầu tư ra bên ngoài. Tuy nhiên với các lĩnh vực nhạy cảm rủi ro cao như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, doanh nghiệp chỉ được thành lập một công ty tại mỗi lĩnh vực.
Mức vốn đầu tư vào từng lĩnh vực này không vượt quá 10% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn, nhưng tổng mức vốn đầu tư vào các lĩnh vực này không vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Dự thảo cũng nêu rõ, nếu trong cùng tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ có các công ty con cùng đầu tư vào các lĩnh vực nêu trên thì tổng mức vốn góp tất cả các đơn vị cộng lại không vượt quá mức 15% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn. Trường hợp đặc biệt có nhu cầu đầu tư vượt quá quy định, doanh nghiệp phải trình Thủ tướng xem xét, quyết định.
Theo quy định hiện hành công ty nhà nước được phép đầu tư “trái ngành” tối đa 30% tổng nguồn vốn đầu tư. Riêng đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, mức vốn đầu tư công ty nhà nước không được vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn. Nhưng mức vốn góp của công ty mẹ và công ty con trong tổng công ty, tập đoàn không vượt quá mức 30% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn.
Hồng Anh