Giáo Trình Môn Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Của Thầy Nguyễn Văn Khanh. Tải tài liệu tại đây: Chương 1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRUYỀN THÔNG.
chapter-1.pdf

Chương 2 MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG.
chapter-2.pdf

Chương 3
LẮNG NGHE, LÀM VIỆC THEO NHÓM VÀ TẦM QUAN TRONG CỦA TRUYỀN THÔNG KHÔNG LỜI.
chapter-3.pdf

Chương 4
TRUYỀN THÔNG ĐA VĂN HOÁ.
Phần 1:chapter-4-1.pdf Phần 2:chapter-4-2.pdf Phần 3:chapter-4-3.pdf
Chương 5 TRUYỀN THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ HỔ TRỢ BẰNH HÌNH ẢNH.
chapter-5.pdf

Chương 6
DIỄN THUYẾT VÀ THUYẾT TRÌNH.
chapter-6.pdf

Chương 7 THƯ TỪ GIAO DỊCH THƯỜNG NGÀY.
chapter-7.pdf

Chương 8
LÊN KẾ HOẠCH SOẠN THẢO BÁO CÁO VÀ ĐỀ XUẤT TRONG KD.
chapter-8.pdf

Chương 9
SOẠN THẢO BÁO CÁO VÀ ĐỀ XUẤT TRONG KD.
chapter-9.pdf

Chương 10
SOẠN THẢO THƠ XIN VIỆC.
chapter-10.pdf

Chương 11
SOẠN THẢO SƠ YẾU LÝ LỊCH.
chapter-11.pdf

Chương 12 PHỎNG VẤN, TUYỂN DỤNG.
chapter-12.pdf

Nguồn: forum.ueh.vn