19.1. Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.

- Nộp lệ phí thẩm định dự án.

19.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

19.3. Thành phần, số l*ượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

- Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở

- Các văn bản pháp lý có liên quan

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

19.4. Thời hạn giải quyết:

- 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A;- 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;

- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

19.5. Đối t*ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Báo cáo kết quả thẩm định dự án

19.8. Lệ phí (nếu có):

- Lệ phí thẩm định dự án

- Mức phí tính theo tỷ lệ %

19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

19.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

Tài liệu đính kèm bài viết
Mau to trinh tham dinh du an 19T.doc(Mau to trinh tham dinh du an 19T_1250049429400.doc)