1. Phạm vi áp dụng
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
3. Ký hiệu
4. Trình tự đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà
5. Phương pháp đánh giá


Link download nằm ngay dưới đây