Cả nhà giúp em bài này với ạ
Đề bài: Một quốc gia đang phát triển đang thực hiện một dự án đường cao tốc, dự án có vòng đời 25 năm và dự kiến sẽ tăng việc vận chuyển hàng hóa giữa các vùng thêm 100000 tấn mỗi năm, kể từ năm thứ 4 trở đi. Mỗi tấn hàng hóa có giá trị trường hiện tại là 400 (theo đồng nội tệ của quốc gia) nhưng giá bán sẽ tăng cùng mức lạm phát chung của nền kinh tế, dự báo là 6% trong suốt vòng đời dự án. Việc xây dựng đường cao tốc cũng dự kiến sẽ giảm thiểu số người tử vong vì tai nạn giao thông là 10 người/năm, kể từ năm thứ 4 của dự án. Giá trị kinh tế của một mạng người được ước lượng là 500000/ người.
Chi phí đầu tư của dự án là 300 triệu, chia đều cho 3 năm đầu của dự án, từ năm thứ tư, chi phí vận hành của dự án là: nguyên liệu 8 triệu/năm, lao động 4 triệu/năm, trong những năm tiếp theo chi phí cho nguyên liệu tăng 5%/năm, chi phí cho lao động tăng 8%/năm
1. hãy lập bảng tham số tóm tắt đề bài dự án (sử dụng những giá trị này để lập dòng ngân lưu cho các câu sau)
2. lập dòng ngân lưu tài chính của dự án, tính giá trị tài chính của NPV, NBIR, BCR của dự án nếu mức tỷ suất chiết khấu là 10%. Tính giá trị FRR của dự án?
3. lập dòng ngân lưu kinh tế của dự án, tính giá trị kinh tế của NPV, NBIP, BCR của dự án nếu mức tỷ suất chiết khấu là 7%. Tihs giá trị ER của dự án?
4. Kết luận về dự án từ tính toán trên

A/c/b nào đã học CBA giúp em bài trên với
Em cảm ơn ạ