PDA

View Full Version : Grammar (Ngữ pháp) 1. 75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trongTiếng Anh phổ thông
 2. Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh
 3. Quy tắc trọng âm trong tiếng anh
 4. Một vài tiền tố hậu tố trong tiếng anh
 5. Câu Hỏi đuôi (tag -questions)
 6. Cách sử dụng giới từ IN và ON
 7. Trạng từ liên kết
 8. Verbs với các hình thức không nguyên mẫu của nó
 9. Giới từ đi với danh từ
 10. Because và because of
 11. Các cấu trúc thông dụng với "to have"
 12. Tổng hợp cách dùng các Thì trong tiếng Anh (Phần 1) - Thì hiện tại.
 13. 75 cấu trúc thông dụng trong Tiếng anh.
 14. Cấu trúc ngữ pháp chung cho tiếng Anh (toàn tập pro)