PDA

View Full Version : Dự án đầu tư 1. Tiểu luận nhóm môn lập và thẩm định dự án đầu tư
 2. Chiến lược thẩm định dự án đầu tư công cộng
 3. Xây dựng báo cáo ngân lưu theo phương pháp trực tiếp
 4. Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư
 5. Phân tích rủi ro trong dự án
 6. Thẩm định dự án đầu tư
 7. Bảng Tính giá trị tương lai của một dòng tiền
 8. Lập và thẩm định dự án đâu tư xây dựng - bất động sản
 9. Chi phí cơ hội trong thẩm định dự án
 10. Dự án mẫu gửi các bạn tham khảo
 11. Bài giảng lập và thẩm định dự án ĐH TĐT
 12. Aswath Damodaran INVESTMENT VALUATION: SECOND EDITION
 13. Thẩm định tài chính dự án đầu tư
 14. Quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng
 15. Vai trò của thẩm định giá dự án
 16. Bài tập Thẩm Định dự án đầu tư
 17. [Tài liệu] Chuyên đề định giá nhà ở và công trình
 18. [Tài liệu] Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản
 19. [Tài liệu] Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
 20. Phân loại và phân cấp công trình xây dựng
 21. [Bài tập] Đề thi Thẩm Định Dự Án Đầu Tư
 22. Bài tập mẫu thẩm định dự án của thầy lộc
 23. Một số mẫu bài tập thẩm định dự án theo chủ đề
 24. Các ví dụ mẫu về Lập và Thẩm định hiệu quả tài chính Dự án đầu tư
 25. Toàn tập Thẩm định dự án đầu tư
 26. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 27. Thủ tục Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
 28. Tìm hiểu ngân lưu của dự án đầu tư
 29. Bài tập và bài giải Thiết lập, thẩm định dự án đầu tư
 30. Một bài tập mẫu về dự án đầu tư
 31. Lựa chọn quy mô tối ưu
 32. Quản trị dự án đầu tư
 33. Phân tích rủi ro của dự án có yếu tố quyết định đến thành công của dự án
 34. Bài giảng: Phân tích và quyết định đầu tư
 35. Bài tập thẩm định dự án bằng Excel
 36. [Tham Khảo] Các ví dụ mẫu về Lập và Thẩm định hiệu quả tài chính Dự án đầu tư
 37. Bài tập môn Thẩm định dự án đầu tư
 38. Các ví dụ mẫu về Lập và Thẩm định hiệu quả tài chính Dự án đầu tư
 39. Sử dụng excel để thẩm định một dự án
 40. [Tài liệu] Toàn tập tài liệu Thẩm định dự án đầu tư- ĐH KTQD
 41. 14 dự án mẫu cùng lời giải về cách Lập và thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư
 42. Bài giảng thẩm định dự án đầu tư
 43. Thẩm định dự án đầu tư - Lập dự toán vốn NPV và IRR
 44. Thẩm định vườn cao su theo phương pháp dòng tiền chiết khấu
 45. thẩm định dự án